Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH

Podstawy informatyki

Kierunek
Zarządzanie i inżynieria produkcji, I stopień, stacjonarne

Semestr
Zima 2019/2020

Wykładowcy
Oleksandr Petrov - wykłady,
Rafał Jankowski, Piotr Potiopa i Bartosz Sawik - zaj. projektowe.

Wymiar:

15h wykładów, 15h zajęć laboratoryjnych; 2 punkty ECTS, zaliczenie.

Cel:

Podstawowym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z użytkowaniem podstawowego oprogramowania biznesowego. Studenci będą rozumieć rolę informatyki w zarządzaniu firmą. Szczególna uwaga zostanie poświęcona arkuszowi kalkulacyjnemu.

Metoda:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, rozwiązywania przykładów, wykonywania projektów, dyskusji w grupach; dodatkowe wymagania mogą być podane przez prowadzącego. Studenci muszą zapoznać się z tematami zawartymi na tej stronie.

Zaliczenie przedmiotu:

Podstawą zaliczenia laboratoriów są obecności i aktywność na zajęciach oraz zdane kolokwium zaliczeniowe.
Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana przez prowadzącego wykład na podstawie oceny z zaliczenia oraz prezentacji.
Wszelkie zwolnienia z przedmiotu i przepisywanie ocen proszę uzgodnić z wykładowcą na początku semestru.

Literatura:

 • Durka P.J.:Internet. Komputer. Cyfrowa rewolucja, PWN, Warszawa 2000.
 • Janowski J.: Technologia informacyjna, Wydawnictwo Difin, 2009.
 • Scheer A-W.: Wstęp do informatyki gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 • Turban E., Volonino L., Wood G.R.: Information Technology for Management, Wiley, 2015.

Problemy do rozwiązania na zajęciach laboratoryjnych i jako praca domowa:

 1. Wprowadzenie do arkusza, adresowanie, podstawowe funkcje, średnia ważona, szukanie wyniku
 2. Funkcja jeżeli, formatowanie warunkowe, wykresy, sortowanie, odwołania do danych
 3. Zaawansowane funkcje logiczne
 4. Zagnieżdżona funkcja jeżeli
 5. Tabela (analiza wrażliwości) i Solver
 6. Podstawy edycji tekstów (przepisanie i sformatowanie dokumentu)
 7. Kolokwium - stworzenie arkusza na zadany temat.
 8. Prezentacja - przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat.