Przedsiębiorstwo Polskie Rury S.A.

jest jednym z największych w Polsce producentów stalowych rur zgrzewanych. Podstawowym produktem firmy są rury o średnicach Ø 21,3 – 168,2 mm i grubości ścianki s =1,0 ÷ 8,0 mm. Większość produkcji (około 90%) wytwarzana jest na konkretne zamówienia klientów.
Przedsiębiorstwo zatrudnia 103 pracowników, przy czym produkcja odbywa się w systemie trzyzmianowym. Aktualny schemat organizacyjny przedstawia rysunek:

1. Proces produkcyjny

Wsad stanowią taśmy walcowane na zimno i gorąco kupowane w kręgach 5-20 Mg o szerokości 1 200 mm. Taśmy te są cięte na pasma (tzw. bednarka) o szerokości wynikającej z planu produkcji i składowane w magazynie międzyoperacyjnym. Kręgi bednarki kierowane są na jedną z dwóch zgrzewarek. Po zgrzaniu otrzymane rury są cięte na wymiar zgodny z zamówieniem i pakowane (automatycznie lub ręcznie). Gotowe wyroby kierowane są do magazynu, skąd są wysyłane do odbiorców.
Poniższy schemat obrazuje ten proces:

Podstawowa charakterystyka urządzeń:


Rozcinarka wzdłużna taśm - CAMU
maksymalna szerokość ciętych blach - 1550 mm,
grubość ciętych blach - do 8 mm,
maksymalna szybkość cięcia - 200m/min,
zdolność produkcyjna - ok. 90 tys.t/rok (15 zmian/tydzień).

Zgrzewarka 1 - Voest Alpine
program produkcji: - Ø 21 ÷ 88,9 mm, s =1,0 ÷ 5,0 mm,
wydajność produkcyjna: - ok. 6,0 t/h,
zdolność produkcyjna: - ok. 25 tys. t/rok,
maksymalna szybkość: - 150 m/min,
linia bardzo nowoczesna, zakończona układem do automatycznego pakowania rur.

Zgrzewarka 2 - Semenor W2
program produkcji: - Ø 76 ÷ 168,2 mm, s =3,5 ÷ 8,0 mm,
wydajność produkcyjna: - ok. 5,5 t/h,
zdolność produkcyjna: - ok. 20 tys. t/rok,
maksymalna szybkość: - 120 m/min,
linia zmodernizowana o zadowalającej jakości.

Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w jednej hali z bardzo dobrym układem logistycznym (hala wsadowa - hala produkcyjna - magazyn). Hala jest w dobrym stanie technicznym

2. Marketing

Rynek rur stalowych
Maksymalna produkcja rur stalowych w Polsce w latach 1977-1980 kształtowała się na poziomie 1,1-1,2 mln ton rocznie. Na początku lat 90-tych produkcja obniżyła się o ponad 50%. W latach 1993-1994 został zahamowany gwałtowny spadek produkcji. W ostatnich latach obserwuje się wzrost produkcji rur w kraju, co ilustruje poniższa tabela:

Rok

tys. t

1997

636,8

1999

582,8

2001

579,6

2002

621,8

2003

631,6

2004

649,9

Przedsiębiorstwo Rury Polskie S.A. ma około 10% udział w produkcji krajowej. Można założyć, że produkcja globalna równa się globalnemu zużyciu, gdyż bilans import-eksport jest w Polsce mniej więcej zrównoważony.

Źródła wsadu
Wsad dla produkcji rur zgrzewanych dostarczany jest przez odbiorców krajowych i z importu. Udział importu w ostatnich latach zwiększył się. Głównym krajowym dostawcą jest Huta Sendzimira. Wsad należy zamawiać z 4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Źródła wsadu dla przedsiębiorstwa:

2003 [%]

2004 [%]

Huta im. T. Sendzimira

56,2

26,6

VSŻ Ocel Kosice

31,5

35,6

Stalexport S.A.

0,2

25,6

Wielkość i system sprzedaży

Jednostka
1999
2000
2001
2002
2003
2004
km
34 170
38 678
49 655
49 703
51 765
55 038
ton
36 621
42 170
52 559
61 702
64 280
64 627
tys. zł
72 693
87 519
97 650
117 095
118 787
121 624

Większość produkcji rur sprzedawana była do niedawna bezpośrednio odbiorcom końcowym. W ostatnich latach sytuacja uległa znacznym zmianom. Sprzedaż rur kalibrowanych przez pośredników zwiększyła się z 11% w 1997 roku do 95% w 2004 roku. Zbliżone udziały w sprzedaży realizowanej przez pośredników w całości sprzedaży mają inni krajowi producenci rur.
Zamówienie należy złożyć co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, chyba że przedsiębiorstwo dysponuje wolnymi zdolnościami produkcyjnymi i ma zapas wsadu: wtedy - po uzgodnieniu z Zespołem ds. handlu - możliwa jest wcześniejsza realizacja zamówienia. Zbiór potwierdzonych zamówień na drugie półrocze jest do ściągnięcia tutaj (format MS Access).
Przedsiębiorstwo nie dysponuje własnym transportem: zarówno dostawy wsadu jak i dystrybucja wyrobów odbywa się przy użyciu transportu obcego.

3. Planowane inwestycje

Przedsiębiorstwo. zamierza zakupić i uruchomić nową linię do produkcji rur zgrzewanych o średnicach 32 - 127 mm.

Nakłady:
cena linii - ok. 12 mln zł
montaż i uruchomienie - ok. 3 mln zł
razem 15 mln zł

Harmonogram realizacji:
Dostawa - III kw. 2005
Uruchomienie - IV kw. 2005
Dojście do pełnych zdolności produkcyjnych - III kw. 2006
Zdolności produkcyjne - ok. 30 tys. ton rur rocznie

4. System zarządzania

Podstawową barierą dalszego rozwoju jest niesprawny system zarządzania sprzedażą i produkcją. Potwierdzeniem tego są niekorzystne zjawiska w strukturze aktywów spowodowane w głównej mierze wysokim poziomem zapasów materiałów i wyrobów gotowych. Wśród innych niekorzystnych zjawisk można wymienić::

Wstępne analizy pozwoliły uznać, że jedynym rozwiązaniem tych problemów jest wdrożenie komputerowo wspomaganego Systemu zarządzania wytwarzaniem i dystrybucją.
Zadaniem systemu będzie wspomaganie technicznego przygotowania produkcji, planowanie sprzedaży i produkcji zgodnie ze standardem MRP II, śledzenie przepływu strumienia materiałowego, ewidencja i rozliczanie produkcji, bezpośrednie wspomaganie decyzji operacyjnych w zakresie technologii, organizacji i zarządzania jakością a także gromadzenie danych niezbędnych do rozliczania kosztów i wspomagania decyzji taktycznych i strategicznych w zakresie zarządzania produkcją i dystrybucją.
W oparciu o wstępną strategiczną analizę potrzeb informacyjnych oraz rozpoznanie doświadczeń firm zagranicznych i krajowych uznano, że System winien realizować następujące zadania szczegółowe:

 1. Komputerowe zarządzanie sprzedażą.
 2. Komputerowe wspomaganie organizacyjnego i technicznego przygotowania produkcji.
 3. Planowanie zdolności produkcyjnych oraz krótko- i średnioterminowe planowanie produkcji w oparciu o algorytmy optymalizujące koszty i terminy realizacji zamówień zgodnie ze standardem MRP II.
 4. Automatyczna emisja i zarządzanie dokumentacją produkcyjną, handlową, a także związaną z zarządzaniem jakością.
 5. Zarządzanie logistyką produkcji i dystrybucji, kooperacją wewnętrzną i zewnętrzną, gospodarką osprzętem i narzędziami.
 6. Szybka i skuteczna obsługa zamówień i zapytań ofertowych klientów, ocena zamówień i klientów, określanie terminów realizacji.
 7. Pełna ewidencja oraz gromadzenie i udostępnianie informacji o sprzedaży, kosztach wytwarzania i przebiegu procesów produkcyjnych.
 8. Komputerowe wspomaganie decyzji operacyjnych w zakresie technologii, organizacji i zarządzania jakością.
 9. Gromadzenie i udostępnianie danych dla potrzeb wspomagania decyzji taktycznych i strategicznych oraz dla potrzeb systemów zarządzania finansami, gospodarką materiałową i systemów informacyjnych zarządu.

Złożoność i jednocześnie współzależność celów, jakie winien realizować system skłania do przyjęcia, iż musi on posiadać zintegrowaną ale modułową strukturę. Przewidziano, że będą to następujące moduły:

 1. zarządzania kontaktami z klientem,
 2. marketingu,
 3. planowania zdolności produkcyjnej i sprzedaży,
 4. planowania produkcji,
 5. zarządzania łańcuchem dostaw,
 6. technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji,
 7. logistyki produkcji,
 8. planowania operacyjnego i śledzenia produkcji,
 9. informowania kierownictwa.

Wszystkie moduły muszą być wyposażone w mechanizmy pozwalające na ewidencję kosztów oraz przygotowanie i przekazywanie danych źródłowych do funkcjonujących obecnie modułów informatycznych wspomagających zarządzanie tj. modułu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego.

5. Koszty wytwarzania

Koszty zmienne [zł/1 Mg]

Wsad obcy
1 410,36
Paliwo technologiczne
0,09
Razem koszty zm. bezpośrednie
1 410,36
Energia elektryczna
12,92
Materiały
23,00
Usługi obce
4,54
Pozostałe i media
9,00
Razem koszty zm. przerobu
Koszt jednostkowy zmienny
1 459,82

Koszty stałe [tys. zł/rok]

Wynagrodzenia z narzutami
5 149,09
Energia elektryczna
1 012,58
Materiały
1 096,13
Remonty
1 071,90
Usługi obce
1 050,30
Koszty zakupu

400,00

Koszty sprzedaży

650,00

RAZEM KOSZTY STAŁE
10 430,00