Telecom S.A. - część II


Wprowadzenie

Telecom S.A. jest ogólnopolskim operatorem telefonii komórkowej mającym siedzibę w Krakowie. Obecnie zatrudnia 910 osób zorganizowanych w 30 komórkach; liczba klientów wynosi 950 tys.

Problem

Po pomyślnym wykonaniu zadania przedstawionego w sytuacji nr 1, Jan Nowak otrzymał polecenie zaprojektowania i utrzymania bazy danych opisujących wszystkie projekty realizowane w Telecom S.A. W szczególności zarząd chce na bieżąco śledzić koszty prowadzonych projektów. Jan wykonał zestawienie wszystkich informacji, które - wg niego - muszą być gromadzone, by zrealizować postawione zadanie. Oto one:

L.p.
Opis
1
nr projektu
2
nazwa projektu
3
data rozpoczęcia projektu
4
data zakończenia projektu
5
planowane koszty projektu
6
aktualne koszty projektu
7
kierownik projektu
8
skład zespołu projektowego

Jan przyjął słuszne założenie, że jeden menedżer może być kierownikiem wielu projektów, a jeden pracownik - uczestniczyć w wielu projektach.

Zadania

  1. W oparciu o przedstawione informacje zaprojektować bazę danych wspomagającą analizy, które ma wykonać Jan. Czy zestaw informacji zaproponowany przez Jana wystarczy do zrealizowania zadania?
  2. Przy użyciu MS Access utworzyć zaprojektowaną bazę i wypełnić ją danymi (proszę wykorzystać tabele utworzone w projekcie nr 1).
  3. Zaproponować kwerendy, które mogą być użyteczne dla zarządu.