Telecom S.A. - cześć I


Wprowadzenie

Telecom S.A. jest ogólnopolskim operatorem telefonii komórkowej mającym siedzibę w Krakowie. Obecnie zatrudnia 910 osób zorganizowanych w 30 komórkach; liczba klientów wynosi 950 tys.

Problem

System informatyczny obsługuje całość działań operacyjnych przedsiębiorstwa; sieć komputerów osobistych zapewnia dostęp do bazy danych oraz służy do obsługi prac biurowych i komunikacji intra- i internetowej. Do tej pory - ze względu na niewielki rozmiar tej działalności - nie wykorzystywano systemu do obsługi projektów realizowanych w Telecom S.A. 
W sierpniu 2015 roku Jan Nowak, świeżo upieczony absolwent Wydziału Zarządzania AGH, zaczął pracę jako analityk projektów. Jednym z jego zadań jest przedkładanie propozycji składu zespołów projektowych, uwzględniających kryteria określone przez zarząd. Przykładowo ostatnio należało znaleźć zespół pracowników, którzy:

  1. znają język niemiecki w stopniu co najmniej dobrym (w pięciostopniowej skali),
  2. mieszkają w Krakowie,
  3. są zatrudnieni w przedsiębiorstwie co najmniej 5 lat,
  4. podczas ostatniej oceny kadr (oceny przeprowadza się raz do roku) otrzymali ocenę co najmniej 4 (w pięciostopniowej skali).

Jako źródło danych, Jan postanowił wykorzystać istniejącą bazę danych przedsiębiorstwa, a do ich obróbki - MS Access. Okazało się, że Access nie czyta bezpośrednio tabel zapisanych w istniejącym systemie informatycznym, ponadto niektórych danych w ogóle nie było w systemie (np. znajomości języków obcych i ocen pracowniczych). Jan musiał zaprojektować własną bazę i wypełnić ją danymi. Programiści przekazali mu dostępne tabele w formacie arkusza EXCEL; były to:
PRAC00 - podstawowe dane o pracownikach,
KOM00 - tabela zawierająca listę komórek organizacyjnych,
STAN00 - lista stanowisk pracy.

Zawierały one następujące dane:

PRAC00

L.p.
Nazwa
Rozmiar
Opis
1
Nr_ewid
liczba całkowita
nr ewidencyjny pracownika
2
Nazwisko
tekst(25)
nazwisko
3
Imię
tekst(20)
imię
4
Płeć
znak (M lub K)
płeć
5
Miejsc
tekst(25)
miejscowość
6
Ulica
tekst(25)
ulica
7
Nr_m_d
tekst(8)
nr mieszkania lub domu
8
Data_ur
data krótka
data urodzenia
9
Data_zatr
data krótka
data zatrudnienia
10
Pl_zasadn
liczba rzecz.
płaca zasadnicza
11
Stanowisko
liczba całkowita
kod stanowiska
12
Komorka
liczba bajtowa
kod komórki organizacyjnej

KOM00

L.p.
Nazwa
Rozmiar
Opis
1
Kod
liczba bajtowa
kod komórki organizacyjnej
2
Nazwa
tekst(50)
nazwa komórki
3
Budynek
tekst(3)
symbol budynku

STAN00

L.p.
Nazwa
Rozmiar
Opis
1
Kod
liczba całkowita
kod stanowiska
2
Nazwa
tekst(50)
nazwa stanowiska

W celu stworzenia tabeli ujmującej znajomość języków obcych Jan opracował następujący spis języków i ich symboli:

Indeks
Nazwa języka
1
angielski
2
niemiecki
3
francuski
4
rosyjski
5
włoski
6
hiszpański
7
szwedzki
8
ukraiński
9
słowacki
10
czeski
11
portugalski
12
norweski


Resztę danych można ściągnąć stąd (ale dopiero po zaprojektowaniu tabel!)
OCENY
ZNAJ_JEZ

Zadania

  1. W oparciu o przedstawione informacje zaprojektować bazę danych wspomagającą analizy, które ma wykonać Jan (proszę pamiętać o tym, że jedna osoba może znać wiele języków lub nie znać żadnego).
  2. Przy użyciu MS Access utworzyć zaprojektowaną bazę i wypełnić ją danymi (proszę skorzystać z tabel Excela).
  3. Wykonać kwerendę, w wyniku której otrzymamy zestawienie poszukiwanych pracowników.
  4. Zastanowić się, jakie inne, przydatne zestawienia można wykonywać na podstawie tej bazy. Czy wystarczą do tego dane w niej zebrane?